Refresh email trong Journey

Đặt vấn đề: Chắc hẳn marketer nào cũng từng gặp những task như chỉnh sửa thay đổi nội dung email, nhưng bạn có biết một khi Journey hoạt động thì…

0 Comments