Stop hàng loạt Journey trong MC

Bạn có biết một vấn đề sau khi dùng Journey trong Marketing Cloud một thời gian là gì không? Đó chính là có sẽ có nhiều journey không còn dùng…

0 Comments

Refresh email trong Journey

Đặt vấn đề: Chắc hẳn marketer nào cũng từng gặp những task như chỉnh sửa thay đổi nội dung email, nhưng bạn có biết một khi Journey hoạt động thì…

0 Comments