You are currently viewing Ẩn profile center và physical mailing address trong MC

Ẩn profile center và physical mailing address trong MC

Marketing Cloud yêu cầu mỗi email gửi đi cần có đủ Profile Center và Physical Mailing Address theo tiêu chuẩn của đạo luật CAN-SPAM. Ta có thể hiểu nôm na là:

 • Profile Center: Bạn gửi email cho ai thì phải cho họ quyền huỷ đăng ký nhận email hoặc yêu cầu người gửi ngừng gửi email cho họ.
 • Physical Mailing Address: Gửi email cho ai thì phải cho họ biết danh tính. Tên tổ chức, địa chỉ, quốc gia nào, mã thành phố, ..

2 điều này là bắt buộc để email có thể được gửi. Tuy nhiên trong một số trường hợp: chẳng hạn như trong quốc gia chưa có quy định về chống spam trong email, mình lại không muốn người nhận unsubscribe, hoặc muốn ẩn default physical mailing address trong MC để hiện dynamic physical mailing address dựa trên dữ liệu gửi, thì đây là trường hợp khó.

Có 02 cách giải quyết:

 • Gửi support ticket lên Salesforce nhờ họ tắt một số field hoặc cả physical mailing address trong MC
 • Dùng thủ thuật bằng AMPscript và HTML để qua mặt hệ thống validation email của MC.

Ở bài này Gâu Đần sẽ giúp bạn tiếp cận cách thứ 2:

Step 1: tắt default footer (header)

Vào Email Studio / Email/ Admin/ Account setting. Ở mục Headers and Footers chuyển footer về none

Vào Email Studio / Email/ Admin/ Send management / Delivery profiles/ Default. Chỗ footer chọn none.

Step 2: Thêm một HTML block vào trong email dùng AMPscript và HTML

<!--[if !mso]><!-->
<table id="Table5" style="display:none;" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0">
 <tr>
  <td>
   <font size="1" face="verdana" color="#444444">This email was sent by: 
    <b>%%Member_Busname%%
    </b>
    <br>
    %%Member_Addr%% %%Member_City%%, %%Member_State%%, %%Member_PostalCode%%, %%Member_Country%%
   </font>
   <a alias="Update Profile" href="%%profile_center_url%%">Update Profile</a>
  </td>
 </tr>
</table>
<!--<![endif]-->

Giải thích: vì validation email trong MC chỉ kiểm tra liệu email của ta có đủ personalize string để render ra thông tin trong MC chưa, nên ta có thể “lươn lẹo” bằng cách vẫn để thông tin đó (Physical mailing address và Profile center) trong email để bypass nhưng ẩn đi sau đó.

Ở table chứa 2 thành tố này ta dùng inline CSS style="display:none;" để ẩn thông tin đi.Còn <!--[if !mso]><!--> table chứa 2 cái trên <!--<![endif]--> để đánh lừa Outlook client rằng table đó chỉ là comment out. Use case đoạn code này là dùng cho Outlook email client, vì dù ẩn đi bằng CSS nhưng khi forward email trong Outlook thì table chứa 2 thông tin trên vẫn sẽ hiện ra và đoạn code này sẽ handle việc đó.

Vậy là xong email gửi đi giờ không có cả Physical mailing address và Profile center. Tuy nhiên Đần vẫn recommend là nên để đủ nhé. Vì nếu người nhận không muốn nhận thì họ có thể report spam để không nhận nữa → các ISP sẽ hạ reputation từ địa chỉ gửi của mình dẫn đến việc gửi dễ vào mục spam box.

Leave a Reply