You are currently viewing Sử dụng QR code trong email và cloudpage

Sử dụng QR code trong email và cloudpage

Hẳn trong số chúng ta, ai cũng từng ít nhất scan QR code. Gâu Đần thấy QR code cực kỳ phổ biến, và tiện lợi khi người người nhà nhà ai cũng có smart phone, mà trên các thiết bị này đều có camera và phần mềm scan.
Vậy bản thân Marketing Cloud có thể tạo QR code hay không? Và làm sao để tạo?
Không may rằng, trên MC không có chức năng dựng sẵn nào có thể tạo QR code, mà chỉ có Barcode. Barcode là mã vạch truyền thống hình chữ nhật nằm ngang ý.
Và cũng thật may, chúng ta có cách để sử dụng QR code trên cả email và cloudpage của MC! Cùng Đần tìm hiểu cách để sử dụng QR code trên MC nhé.

Do you see a smiley face in this QR code !?

Vì không có QR code dựng sẵn trong Marketing Cloud nên ta phải kiếm bên ngoài rồi. Đần sẽ dùng QR Codes của Google cho dễ.

Trong email, bạn bỏ đoạn AMPscript này vào:

%%[
  var @imgURL
  set @QRAPIURL= "https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&choe=UTF-8"
  set @QRsize = Concat("&chs=", "300x300") /* Modify in the second string */
  set @content = Concat("&chl=" , "https://gaudan.net/") /* Modify in the second string */
  set @imgURL = Concat(@QRAPIURL, @QRsize, @content)
  /* set @imgURL = ReplaceList(@imgURL, " ", "%20") */
]%%
<img src="%%=v(@imgURL)=%%" alt="QR code">

Các bạn nhìn tên biến cũng hiểu rồi phải không. Sửa kích cỡ QR code thì sửa string thứ 2 ở @QRsize còn sửa nội dung cũng y vậy ở @content.
Line thứ 7 là để encode ký tự trắng về ký tự browser có thể hiểu được. Thật ra mình nghĩ không cần thiết lắm, bởi mục đích dùng của QR code để người dùng scan ra đoạn URL từ đó dùng chính thiết bị truy cập vào đường dẫn. Chứ bỏ một thông điệp dài dòng chi đó vào thì viết ra luôn cho khỏe.

Output:

Test trên email trong content builder

Thử trên cloudpage bằng AMPscript trên sẽ ra kết quả tương tự.

Còn đây là mình thử bằng SSJS trên cloudpage:

<script runat="server">
Platform.Load("Core", "1.1.1");
var QRAPIURL = "https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&choe=UTF-8";
var QRsize = "&chs=" + "300x300"; //Modify in the second string
var content = "&chl=" + "https://gaudan.net/"; //Modify in the second string
var imgURL = QRAPIURL + QRsize + content;
Write("<img src='" + imgURL + "'alt='QR code'>");
</script>

Output:

Test trên cloudpage

Leave a Reply