You are currently viewing Thống kê Journey trong Marketing Cloud

Thống kê Journey trong Marketing Cloud

Bạn đã có chút kinh nghiệm trong việc tạo automation Marketing Cloud như Journey, vậy bạn đã biết cách thống kê chỉ số về Journey hiện có trong Business Unit chưa? Việc nắm thông tin thống kê giúp ta hiểu rõ hơn về data trong hệ thống cũng như có những quyết định điều chỉnh phù hợp.
Trong bài này, cho phép Gâu Đần chỉ các bạn một cách khá đơn giản và nhanh để có thể thực hiện điều này.

Even a corgi can be a cashier!

Tình huống

Chẳng hạn giờ ta muốn xem chúng ta có bao nhiêu Journey đang running, chúng có tên là gì, phiên bản nào, ngày khởi tạo, ngày được cập nhật, ngày chỉnh sửa thì ta sẽ dùng Query Activity trong Automation. Và bạn cũng đoán được rồi đấy, ta sẽ cần: 

  1. Tạo một Data Extension để trữ dữ liệu
  2. Tạo Query Activity để truy vấn SQL và truyền vào Data Extension trên

Nếu bạn chỉ muốn xem/lấy dữ liệu nhanh qua UI thì có thể dùng Query Studio như mình đã để cập ở bài Ngôn ngữ, công cụ và môi trường làm việc trong Marketing Cloud (4) rồi đi thẳng đến bước 2.
Okay, vào việc nào:

Tạo Data Extension để trữ dữ liệu

Tên của DE: Journey Statistic
Sendable: Không

FieldTypeLengthNullableDefault Value
JourneyNameText255Yes
JourneyIDText50No
VersionNumberText50Yes
CreatedDateDateYes
LastPublishedDateDateYes
ModifiedDateDateYes
JourneyStatusText50Yes
RemarkText50Yesjourney

Một tip mà Đần thường hay làm khi làm việc với data extension là sẽ tạo một field có giá trị mặc định, để sau này khi muốn retrieve tất cả các record có trong DE đó thì chỉ việc dùng field và giá trị mặc định để lọc.

Tạo Query Activity

SELECT
JourneyID,
JourneyName,
VersionNumber,
CreatedDate,
LastPublishedDate,
ModifiedDate,
JourneyStatus
FROM _Journey
WHERE
JourneyStatus = 'Running'

Ở đây Đần sử dụng data view _Journey các bạn đọc thêm doc ở ĐÂY để biết về các field mà data view này có nhé.

  • Các field Đần chọn ở truy vấn trên để giúp cho các nhà quản lý có thể hình dùng ra được Journey nào cũ/mới , tầm quan trọng và lần cập nhật mới nhất là từ khi nào.
  • Best Practice Đần muốn nhắc cho các bạn biết là khi truy vấn dữ liệu nào thì nên có một field có thể xác định ra tính duy nhất (unique) của record đó và ở trường hợp này là field JourneyID.
  • Như ở trường hợp này mình đang thống kê các Journey nào đang chạy, bạn muốn thống kê theo đặc điểm khác (status khác, ngày khác, phiên bản,..) thì sửa sau phần WHERE.

Output:

Leave a Reply