You are currently viewing Gửi email với dynamic sender profile

Gửi email với dynamic sender profile

Sender profile là một phần không thể thiếu trong việc gửi email. Nó là một phần bắt buộc và hiểu như là danh tính của chúng ta vậy. Bao gồm có tên (from name) và email (from email) bạn dùng để gửi cho người nhận. 

Vậy trong trường hợp bạn muốn gửi một email một lúc với một loạt người nhận, mà mỗi người nhận có đặc điểm riêng cùng thông tin tương ứng với sender profile thì sao? 

Chẳng hạn nhé: bạn muốn gửi một email cảm ơn, mà ở đó khách hàng theo từng vùng sẽ nhận được email với tên và email người gửi chính là đại diện của tên và email của Sales Rep quản lý vùng đó?

Vậy thì có 02 cách giải quyết:

  1. Hoặc là bạn sẽ phải segment dữ liệu đó ra từng vùng, rồi sử dụng x lần gửi với các sender profile tương ứng, với x là số vùng cần segment. Với x tiểu học thì còn được, chớ x là phụ huynh thì… RIP cho tay của bạn disappointed face 
  2. Còn không thì tạo ra một dynamic sender profile để thực hiện và chỉ gửi 01 lần. Và thứ này thì không hề hiện hữu ngay từ đầu trong MC, vì có option nào trên UI cho phép làm vậy đâu

Dĩ nhiên với một người l.ư.ờ.i như Gâu Đần thì dĩ nhiên sẽ đi theo cách 2, để thời gian đó làm việc khác, chớ workload như vậy kham hổng nổi hihi.

Tình huống

Gửi một email cảm ơn, khách hàng theo từng vùng sẽ nhận được email với tên và địa chỉ email tương ứng của Sales Rep ở khu vực đó.

Các bước thực hiện

  • Enable dynamic sender profile
  • Tạo 1 code snippet block để làm trung gian
  • Tạo sender profile

Step 1: Enable dynamic sender profile

Bước này cần yêu cầu bên Salesforce enable trong cái business rule của MC, chỉ họ mới nắm được Business rule đang có thứ gì enable và thứ gì disable.

Nếu bạn không chắc cái này đã được bật chưa thì cứ làm bước tiếp theo rồi quay lại bước này sau.

Step 2: tạo code snippet block trung gian

%%[ 
var @fromName, @fromEmail, @region
Set @region = AttributeValue('Region')
if @region == 'Region A' then set @fromName = 'Sales Rep 1' set @fromEmail = '[email protected]' 
elseif @region == 'Region B' then set @fromName = 'Sales Rep 2' set @fromEmail = '[email protected]'
elseif @region == 'Region C' then set @fromName = 'Sales Rep 3' set @fromEmail = '[email protected]'
/* remaining regions go here */
endif 
]%%

Vậy là ứng mỗi với cột “Region”, block này sẽ render ra tên Sales Rep và email tương ứng.

Sau khi tạo xong thì copy Id của asset này.

Step 3: Tạo sender profile

Điền vào

From Name: %%[ContentBlockById("YOUR ASSET ID")]%% %%=v(@fromName)=%%

From Email: %%[ContentBlockById("YOUR ASSET ID")]%% %%=v(@fromEmail)=%%

Trông nó sẽ tựa tựa thế này.

Ta cũng đừng quên dùng fallback email address nhé, phòng trường hợp email không gửi được vì không có fromName và fromEmail tương ứng.

Trường hợp bước này làm mà bị báo lỗi invalid email, thì tức là BU này chưa bật dynamic sender profile và phải quay về bước 1 hoàn thiện.

Một số lưu ý:

  • Các email được sử dụng ở bước 2 cần phải được verify trước đó, không sẽ không gửi được vì MC không muốn bị lợi dụng spoofing.
  • Nếu chỉ muốn dynamic trên fromName thì không cần yêu cầu enable Dynamic Sender Profile, nếu trên data gửi đã có sẵn cột để tên thì có thể dùng personalization string cho cột đó ở fromName. Chẳng hạn From Name: %%Sales_Rep_name%%
  • Một trường hợp khác không cần enable Dynamic Sender Profile, đó là fromEmail đang sử dụng tên miền của SAP. Lúc đó ta sẽ dùng From Email: %%Sales_Rep_name%%@YOUR_SAP_DOMAIN. Dĩ nhiên các email address vẫn phải verify thì mới gửi được.

Leave a Reply